Sempozyumun Amacı

“Sürdürülebilir gelişme”, son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle her ülke ekonomik gelişimini “sürdürülebilir” ilkeler temeline oturtmaya çalışmaktadır. “Sürdürülebilirlik” toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kavramdır. Bu kapsamda, ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir. Çevre doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda, çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların birarada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefi, kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmaktır. Sürdürülebilir yapı ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler. Bu kurguların irdeleneceği sempozyumda “sürdürülebilir yapılar ve çevre”, “sürdürülebilir planlama”, “enerji ve çevre”, “çevre kirliliği kontrolü ve denetimi” ve “çevre politikaları ve uygulamaları” alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar sağlanması hedeflenmektedir. Sempozyum Konuları

1 - Sürdürülebilir Yapılar ve Çevre

Sürdürülebilirlik - Yapı İlişkisi
Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri
Sürdürülebilir Yapıların Yapım ve Yönetimi
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

2 - Sürdürülebilir Planlama

Sürdürülebilirlik - Kentsel/Kırsal Planlama İlişkisi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Kentsel Alanların Rehabilitasyonu
Kentsel Dönüşüm
Kültürel/Tarihi Miras ve Çevre
Peyzaj Planlaması

3 - Enerji ve Çevre

Enerji Etkin Yapı Tasarımı ve Üretimi
Mikroklima Denetimi
Yapı Performansı Değerlendirmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yaşam Döngüsü Değerlendirme
Çevresel Ürün Bildirgeleri
Simülasyon Programları

4 - Çevre Kirliliği Kontrolü ve Denetimi

Küresel İklim Değişikliği
Hava/Su/Toprak/Gürültü Kirliliği
Ekolojik Zehirlenme
Kaynakların Korunumu
Biyolojik Çeşitlilik
Atık Yönetimi

5 - Çevre Politikaları ve Uygulamaları

Çevre Bilimleri ve Teknolojileri
Çevre Bilinci ve Bilgi Sistemleri
Çevre ve İnsan Sağlığı
Yasa, Yönetmelik, Strateji, Prensip ve Standartlar
Çevre Ekonomisi/Eğitimi/Yönetimi/Hukuku
Yerel Yönetimler ve Çevre
Uluslararası İlişkilerde Çevre Boyutu