q        
 

 

Projenin Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki genel amaçları:

Bilgi, beceri ve niteliklerin kazanılması ve kullanılması konusunda; kişisel gelişimi, istihdamı ve Avrupa işgücü piyasasına katılımı kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitim ve ileri mesleki eğitim faaliyetlerinde katılımcıları desteklemek
•Mesleki eğitim ve öğretim sistemleri, kurumlar ve uygulamalardaki yenilikçilik ve kaliteye yönelik gelişmeleri desteklemek

Projenin Leonardo da Vinci Programının uygulamasına yönelik amaçları:

•Öğrenim fırsatları sağlayan kurum, kuruluş, işletmeler ile sosyal ortak ve diğer ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliğinin nitelik ve niceliğini Avrupa genelinde artırmak
•Üniversite dışında, mesleki eğitim ve öğretim alanındaki yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bir katılımcı ülkeden diğerlerine aktarılmasını kolaylaştırmak
•Yaygın ve gayrı resmi öğrenim yoluyla elde edilenler dahil olmak üzere, yeterlik ve kazanımların tanınması, sertifikalandırılması ve şeffaflığını artırmak
•Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek
•Hayatboyu öğrenme kapsamında, bilişim teknolojisine dayalı içerik, hizmetler, pedagojik faaliyetler ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek

Projenin ulusal öncelikleri:

•İşgücü piyasasının güçlendirilmesi
•Eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması
•Eğitim sisteminin geliştirilmesi
•Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması

Projenin katılımcıların eğitim veya mesleki gelişimine sağlayacağı katma değerler:

•Mevcut eğitim-öğretim programlarının içeriğinin zenginleştirilmesi ve/veya yeni eğitim-öğretim programlarının oluşturulması sağlanarak katılımcıların eğitim ve mesleki gelişim niteliğinin arttırılması,
•Mevcut eğitim-öğretim programlarında yeni eğitim-öğretim yöntemleri ve yaklaşımlarının benimsenmesi,
•Proje konusuyla ilgili bilgi, beceri ve niteliklerin kazanılması ve kullanılması konusunda katımcıların kişisel gelişimi, istihdamı ve Avrupa işgücü piyasasına katılımının kolaylaştırılması,
•Katılımcıların dil öğrenmesinin teşvik edilmesi,
•Katılımcıların nitelikli işgücü yetiştirme yeterliklerinin arttırılması,
•Hayatboyu öğrenme kapsamında, katılımcıların bilişim teknolojisine dayalı hizmet, pedagojik faaliyetler ve uygulamalarının geliştirilmesinin desteklenmesi,
•Katılımcılara yapı sektöründe hammaddenin çıkarılması, üretim, yapım, kullanım, yıkım ve yıkım sonrası evrelerde oluşan çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmaları teşvik edecek nitelik ve yeterliklerin kazandırılması,
•Katılımcılara yapı sektörü aktörlerine eğitim seminerleri ve danışmanlık hizmetleri verebilecek nitelik ve yeterliklerin kazandırılması ve bu konuda deneyimlerinin arttırılması,
•Katılımcıların uluslararası  (ISO) ve ulusal (TSE) standartları benimsenmelerinin sağlanması,
•Katılımcılara ISO ve TSE 14040 Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Standardları serisini anlama yetisinin kazandırılması,
•Katılımcıların TSE 14040 Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Standardları serisindeki hataları kavrama ve bu bağlamda  revizyon çalışmalarında yer alma becerisinin kazandırılması,
•Katılımcıların mevcut YDD standartlarının gerekli eğitim-öğretim programlarına adaptasyonu becerisinin geliştirilmesi,
•Avrupa Birliği’nde geliştirilmiş olan YDD ile ilgili bir yazılım programının eğitiminin alınması sağlanarak katılımcıların YDD çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi, beceri ve deneyiminin arttırılması ve uzmanlaşmalarının sağlanması,
•Avrupa Birliği’ndeki ilgili uygulamaların yerinde incelenmesi sağlanarak katılımcılara YDD uzmanı personel yetiştirme konusunda beceri ve deneyim kazandırılması.

Yukarıda tanımlanan katılımcı ihtiyaçları doğrultusunda projenin içeriği ve özel amaçları:

•Bireylere hayat boyu öğrenme kültürü kazandırmak,
•Katılımcıların mesleki nitelik ve yeterliklerini arttırmak,
•Yapı sektöründeki ilgili aktörlerin ilgi, bilgi, beceri ve deneyimini arttırmak,
•Bilginin karşılıklı aktarımını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
•Kurumun Türkiye ve Avrupa yapı sektörü ile işbirliğini geliştirmek,
•Kazanılan mesleki bilgi birikimi ile Türkiye ve Avrupa işgücü piyasasına katkı sağlamak,
•Sektördeki yenilik ve gelişmeleri aktarmak, çevresel etkilerin değerlendirmesine yönelik yapılan çalışmalarda uzman personel yetiştirmek,
•Kültürlerarası diyalogların arttırılmasına katkı sağlamak,
•YDD uzmanı personel yetiştirilmesi için ortak bir bakış açısı oluşturmak,
•Türkiye’de ve Avrupa’da çevreyle ilgili yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
•Türkiye’de TSE 14040 Standartları serisindeki terminolojik hataların düzeltilmesine katkı sağlamak,
•Üniversitelerde proje konusuyla ilgili söz konusu açığın kapatılmasına katkıda bulunmak,
•Özel sektörde proje konusuyla ilgili sözkonusu açığın kapatılmasına katkıda bulunmak. Proje kapsamında sektörel, ulusal, bölgesel açılardan ulaşılan sonuclar:•Yapı sektörünün bu alandaki nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak,
•Yapı sektöründe çevreyle ilgili yapılan çalışmalarla rekabet gücünü ve verimliliği arttırarak bu alanda eğitim gören bireylerin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak,
•Ulusal düzeyde çevre bilincinin gelişmesini sağlamak,
•Ulusal ölçekteki işgücü pazarının gereklerine uygun insan kaynakları gelişimini sağlamak,
•YDD alanında gerek duyulan nitelikli elemanın mesleki eğitim kurumlarında yetiştirilmesine yönelik sorunları saptamak,
• Mesleki eğitim kurumlarında yetiştirilen bireyler için gerek duyulan eğitim programları ve standardların incelenmesi sağlanarak mevcut eğitim-öğretim programına katkısını arttırmak,
•Verilen eğitim-öğretimle AB’de geçerli standardların incelenmesi sağlanarak yapı sektöründeki ilgili personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek,
•Yenilikleri ve gelişmeleri ulusal ve bölgesel düzeyde ilgili kurumlara aktararak verimliliğin ve niteliğin arttırılmasını sağlamak,
•Önerilen proje ile katılımcıların yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin saptanması ve bu etkilerin azaltılmasına yönelik çözüm önerileri konusunda eğiterek ve bu konudaki bilginin özel sektörde ve mesleki eğitimde yaygınlaştırılmasını sağlayarak topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek ve çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak


Proje sonuçları, temel ve ileri düzeyde mesleki teknik eğitim ve hayat boyu eğitim vermekte olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak eğitimin bir parçası haline getirilmiş; öncelikle ortak kuruluşlarda ve daha sonra bölgesel ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılması sağlanmıştır.  Eğitim kurumları dışındaki ortaklarla ve diğer ilgili ortaklarla proje sonuçları paylaşılarak ülkemiz ve AB yararına kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmuştur. Yaygınlaştırma faaliyetlerine devam edilmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                  6